Panel najemcy

tel.14 688 99 80
14 688 99 81
biuro@tarnowskietbs.pl

BIP

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu...
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu...

Ogłoszenie nr 503825-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Załączniki:

SIWZ

1. Formularz ofertowy zał. nr 1.pdf

2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa (projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zadania)
PRZEGLĄDAJ ZAWARTOŚĆ ZAŁ. NR 2  lub pobierz Sportowa_II-etap_segm-B_zalacznik_nr_2.zip (całosc ok. 255MB)

3. Uzupełnienie do PB zał. nr 2, projekt budowlany, instalacje sanitarne, przyłącza wod kan

4. Opinia i projekt geotechniczny Sport.IIe.s.B

5. PA-1986A Przebudowa sieci na ul. Sportowej - TTBS - budowlany_2017.09.04

6. Projekt zmiany organizacji ruchu I i aktualny dla II etap

7. Kosztorysy ślepe :

- Kosztorysy budynek mieszkalny, roboty budowlane i zagospodarowanie terenu

- Kosztorysy inst. elektryczna z dn. 6.09.17

- Kosztorysy sanitarne i instalacje 

8. Wzór umowy na realizację przedmiotowego zamówienia - zał. nr 3.

9. Harmonogram rzeczowo finansowy robót budowlanych - zał. nr 3A.pdf

10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluaczenia (art. 25a  ust.1) - zał. nr 4.pdf

11. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (art. 25a ust.1) - zał. nr 5.pdf

12. Wykaz - robót budowlanych - zał. nr 6.pdf

13. Wykaz - sprzętu-wyposażenia - zał. nr 7.pdf

14. Wykaz osób - potencjał kadrowy - zał. nr 8.pdf

15. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. nr 9.pdf

16. Wzór Oświadczenia Podwykonawcy zał. nr 10.pdf

17. Załączniki nr 1-10 w wersji edytowlanej


Informacja w sprawie przedłużenia terminu składania ofert i otwarcia ofert z dnia 24 stycznia 2018r.


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 26.01.2018r. dot. treści SIWZ i dokumentacji projektowej.pdf

Załącznik do odpowiedzi - Kosztorysy ślepe uzup. do pytań.zip


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 31.01.2018r.pdf

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 26.02.2018r.pdf


Informacja w sprawie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT złożonych w postępowaniu w trypie przetargu nieograniczonego do 02-03-2018 r. godz. 8:30, ich otwarciu o godz. 9.00.


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu z dnia 4.04.2018r. pdf

Zamieszkaj w nowym mieszkaniu
Zamieszkaj w nowym mieszkaniu