Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

PRZYPOMNIENIE DLA NAJEMCÓW O OBOWIĄZKOWYM SKŁADANIU DEKLARACJI ZA 2018 ROK

I N F O R M A C J A


                  

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Graniczna 8a w Tarnowie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemcy obowiązani są do składania Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim, w postaci wypełnionej deklaracji lub kserokopii deklaracji potwierdzających wysokość dochodów osiągniętych w 2018 roku.

Wzór wypełnionej deklaracji umieszczony jest na tablicy informacyjnej a druk do wypełnienia można odebrać od Pani sprzątającej lub pobrać ze strony internetowej www.tarnowskietbs.pl w zakładce dokumenty - deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

 

DEKLARACJA ZA ROK 2018

WZÓR

 

Informujemy, że zwracając się do Najemców wykonujemy ciążący na nas obowiązek ustawowy.