Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tarnowskietbs.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-04-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część fotografii zamieszczonych na stronie internetowej nie posiada opisów tekstowych.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2022-04-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Daniel, wojciech.daniel@tarnowskietbs.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 688 99 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.


Dostępność architektoniczna

Adres siedziby Spółki: Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów, piętro I

Do siedziby Spółki prowadzą dwa wejścia: pierwsze od ul. Słonecznej oraz drugie od ul. Granicznej przechodząc przez dziedziniec budynku. Siedziba Spółki mieści się na piętrze pierwszym w lokalu użytkowym. Jedyną możliwością wejścia do siedziby Spółki jest przez klatkę schodową. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy dla wózków inwalidzkich, ani w windę.

Budynek nie posiada przynależnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby Spółki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie Spółki nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego lub online.

Kontaktując się z Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pod numerem telefonu 14 688 99 80, osoby niepełnosprawne mogą zostać obsłużone przez pracownika Spółki na parterze budynku.