Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Historia Spółki i dotychczasowa działalność

W roku 1998 Rada Miejska w Tarnowie przyjęła program rozwoju mieszkalnictwa na lata 1999 - 2003 pod nazwą Strategia Mieszkaniowa dla Miasta Tarnowa. Program ten opracowany został przy udziale British Know - How Fundation Lewelly Dafies i składa się z 14 przedsięwzięć. Przedsięwzięciem nr 4 jest budowa mieszkań na wynajem w formule TBS. W tej części programu założono, iż do końca 2002 roku w Tarnowie ma powstać około 180 mieszkań na wynajem. W konsekwencji tak sprecyzowanych zadań Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę o utworzeniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W dalszej kolejności Wydział Mieszkalnictwa UM Tarnowa przygotował parcelę budowlaną pod inwestycję i WZiZT. 

W maju 1999 roku Zarząd Miasta Tarnowa powołał Pełnomocnika ds. utworzenia TBS w osobie Wojciecha Daniela. Po przeprowadzeniu czynności organizacyjno - prawnych w dniu 2 listopada spisano Akt Założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Kapitał założycielski Spółki wyniósł 324 000,00 zł, z czego 299 000,00 zł stanowiły wkłady rzeczowe a 25 000,00 zł, środki pieniężne i podzielony został na 3 240 udziałów po 100,00 zł każdy. Wszystkie udziały objęła Gmina Miasta Tarnowa. W dniu 3 listopada Akt Założycielski uzyskał akceptację Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Decyzją nr 194. 

W dniu 3 grudnia 1999 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego "B" prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy pod numerem 1101. 

W dniu 6 września 2001 roku Spółka została wpisana pod numerem 0000034649 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XII Gospodarczy.

Tarnowskie TBS sp. z o. o. jest założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego w Warszawie.

Po zrealizowaniu pierwotnie założonych planów Spółka nadal kontynuuje działalność polegającą na budowie i zarządzaniu budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Realizacja inwestycji
Spółka działając od 1999 r. zrealizowała i oddała do użytkowania następujące inwestycje:

W chwili obecnej Tarnowskie TBS zarządza 826 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 40 029,21 m2, 348 podziemnymi miejscami postojowymi i 4 lokalami użytkowymi. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi
Spółka od czerwca 2001 r. zarządza własnym zasobem mieszkaniowym. 

Inne rodzaje działalności
Spółka jest przygotowana do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, jak również do pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla gminnych inwestycji mieszkaniowych.