Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Historia Spółki

W roku 1998 Rada Miejska w Tarnowie przyjęła program rozwoju mieszkalnictwa na lata 1999 - 2003 pod nazwą Strategia Mieszkaniowa dla Miasta Tarnowa. Program ten opracowany został przy udziale British Know - How Fundation Lewelly Dafies i składa się z 14 przedsięwzięć. Przedsięwzięciem nr 4 jest budowa mieszkań na wynajem w formule TBS. W tej części programu założono, iż do końca 2002 roku w Tarnowie ma powstać około 180 mieszkań na wynajem. W konsekwencji tak sprecyzowanych zadań Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę o utworzeniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W dalszej kolejności Wydział Mieszkalnictwa UM Tarnowa przygotował parcelę budowlaną pod inwestycję i WZiZT. 

W maju 1999 roku Zarząd Miasta Tarnowa powołał Pełnomocnika ds. utworzenia TBS w osobie Wojciecha Daniela. Po przeprowadzeniu czynności organizacyjno - prawnych w dniu 2 listopada spisano Akt Założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Kapitał założycielski Spółki wyniósł 324 000,00 zł, z czego 299 000,00 zł stanowiły wkłady rzeczowe a 25 000,00 zł, środki pieniężne i podzielony został na 3 240 udziałów po 100,00 zł każdy. Wszystkie udziały objęła Gmina Miasta Tarnowa. W dniu 3 listopada Akt Założycielski uzyskał akceptację Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Decyzją nr 194. 

W dniu 3 grudnia 1999 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego "B" prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy pod numerem 1101. 

W dniu 6 września 2001 roku Spółka została wpisana pod numerem 0000034649 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XII Gospodarczy. Dnia 28 lipca 2006 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 11 563 500,00 zł i dzieli się na 23 127 udziałów po 500,00 zł każdy. 

Tarnowskie TBS sp. z o. o. jest założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego w Warszawie. 
        

Po zrealizowaniu pierwotnie założonych planów Spółka nadal kontynuuje działalność polegającą na budowie i zarządzaniu budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Do 2006 r. zasób Spółki obejmuje 361 mieszkań, 86 miejsc postojowych w podziemiu oraz 2 lokale użytkowe.

Dnia 1 października 2007 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 15 616 500,00 zł. i dzieli się na 31 233 udziałów po 500,00 zł każdy. Wszystkie udziału obejmuje Gmina Miasta Tarnowa. 

Dnia 31 marca 2009 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 19 669 500,00 zł. i dzieli się na 39 339 udziałów po 500,00 zł każdy. Wszystkie udziału obejmuje Gmina Miasta Tarnowa.

Dnia 22 września 2010r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 22 269 500,00 zł. i dzieli się na 44 539 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasta Tarnowa. 

Dnia 3 października 2011r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 23 269 500,00 zł. i dzieli się na 46 539 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasta Tarnowa.

Dnia 1 października 2013r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 24 005 500,00 zł. i dzieli się na 48 011 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasta Tarnowa.

Dnia 3 marca 2015 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 25 005 500,00 zł. i dzieli się na 50 011 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasta Tarnowa.

Dnia 20 stycznia 2017 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 27 005 500,00 zł. i dzieli się na 54 011 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasta Tarnowa.

Dnia 5 października 2017 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 28 005 500,00 zł. i dzieli się na 56 011 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasta Tarnowa.